Luotsauksen vaikuttavuus

Finnpilot Pilotage Oy on mitannut luotsauksen vaikuttavuutta vuodesta 2013.

Mittaamisen perustana on Turun Yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) laatima raportti Luotsauksen vaikuttavuus (Lappalainen, Kunnaala, Nygren, Tapaninen 2011.

Luotsit raportoivat poikkeamista ja turvallisuuspuutteista, joita he havaitsevat luotsauksen yhteydessä. Poikkeamat voivat liittyä alusten varusteisiin, henkilökuntaan, muuhun liikenteeseen tai väylän kuntoon. Syntyvää tietoa käyttävät hyödykseen myös turvallisuusviranomaiset ja tutkimuslaitokset.

Asiakkaat arvioivat luotsauksen vaikuttavuutta asiakaskyselyssä joka toinen vuosi. Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön mobiili toiminnanohjausjärjestelmä, jolla alusten päälliköt voivat antaa arvion luotsauksen vaikuttavuudesta heti jokaisen luotsauksen jälkeen. Tästä saadaan vertailutietoa luotsien omaan arviointiin.

Luotsit havainnoivat itse omaa työtään ja raportoivat tilanteista, jotka ilman luotsia olisivat johtaneet poikkeamiin normaalista tilanteesta. Havainnot luokitellaan vakavuuden mukaan ”un‑safeacteihin” eli ei-turvallisiin toimenpiteisiin, ”läheltä piti” -tilanteisiin, lieviin onnettomuuksiin ja vakaviin onnettomuuksiin.

Arvioinnissa noudatetaan ”varovaisuusperiaatetta” eli jos luotsi arviota tehdessään joutuu miettimään havaitun poikkeaman merkitystä, hän valitsee aina automaattisesti merkitykseltään vähäisemmän.


Luotsauksen kokonaisvaikuttavuus
on laskettu meriliikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen ja meriliikenteen turvallisuuteen vaikuttamisen yhteissummana.

Vuonna 2014 luotsauksella estettiin 41 vakavaa onnettomuutta, joiden yhteenlaskettu kustannus olisi voinut olla yli 69 miljoonaa euroa. Luotsauksen vaikutus meriliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen oli vuonna 2014 noin 77 miljoonan euron säästö asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yksi luotsaukseen sijoitettu euro tuotti yhteiskunnalle yli kaksi takaisin

Sujuvuuden vaikuttavuus on laskettu siten, että luotsauksen sujuvuutta edistämä summa on muutettu euroiksi Merenkulkulaitoksen esittämän laskentatavan mukaan (MKL:n julkaisuja 3/2009). Vuonna 2013 luotsauksen sujuvuuden lisäys oli 3,6 miljoonaa euroa.

Meriliikenteen turvallisuuden vaikuttavuus on laskettu siten, että estettyjen vakavien onnettomuuksien aineelliseksi arvoksi on arvioitu 1 milj. euroa. Luotsit arvioivat myös omassa arviossaan tilanteen vakavaksi, jos siitä olisi syntynyt yli 1 milj. euron aineelliset kustannukset.

Aineellisiin kustannuksiin on lisätty keskimääräiset öljyntorjuntakustannukset (MKL, julkaisuja 3/2008) ja aluskustannukset keskikokoiselle Suomen satamassa käyneelle alukselle (Liikenneviraston meriliikennetilasto 2013) alukselle kuukauden ajalta, ilman polttoainekustannuksia (MKL, julkaisuja 3/2009). Vuosien 2008 ja 2009 kustannukset on inflaatiotarkistettu vastaamaan vuoden 2014 tasoa.

 

 

 
Luotsin blogikirja

Saaristomeren luotsi kertoo työstään.

  • 13.10.2017 Itsenäiset laivat

    Valtiollinen Yleisradioyhtiö julkaisi tuossa joku aika sitten jutun otsikolla "Merenkulun suuri murros: Osa laivoista seilaa ilman miehistöä jo pari vuoden kuluttua". Sapettaa. Ei se, että kehitys kehittyy, niinhän sen kuuluukin tehdä. Se sapettaa...

  • 21.7.2017 Sedov ja kaverit

    Meillähän on nyt Tall Ships Races täällä Turussa. Olisi itsestään selvää blokkailla hienoista vanhoista purjelaivoista ja siitä, kuinka hienoja ne ovat. Ovathan ne ja on se luotsillekin mukavaa vaihtelua. Palella ulkona heinäkuussa… Suomen kesä, da da. En siis...