Förhandsanmälan och beställning

Finnpilot Pilotage Oys servicevillkoren tillämpas på de lotsningstjänster som Finnpilot tillhandahåller i de farleder där lots enligt Trafiksäkerhetsverkets beslut ska anlitas. Allt som gäller lotsningstjänsterna och beställningarna lagras automatiskt i Finnpilots elektroniska kundtjänstsystem. Vi bandar alla samtal som gäller lotsbeställningar för att förbättra vår kundbetjäning.

Fartyg som anlöper hamnar i Finland

Förhandsuppgifter
Fartygets agent förmedlar det anlöpande fartygets veckoschema och föränderliga förhandsuppgifter till lotsförmedlingen per e-post eller fax.

Fartygets agent eller fartyget lämnar en förhandsanmälan till lotsförmedlingen 12 timmar före fartygets ankomst till lotsplatsen. Vid ankomst till Utö och Mariehamns lotsplatser lämnas förhandsanmälan 24 timmar före fartygets ankomst till lotsplatsen. Uppgifterna kan lämnas på en beställningsblankett eller per e-post, fax eller telefon. Om den ankomsttid som anmälts på förhand ändras med mer än en timme ska detta utan dröjsmål anmälas till lotsförmedlingen.

Lotsbeställning
Fartyget eller fartygets agent gör en bindande lotsbeställning hos lotsförmedlingen tre (3) timmar före fartygets ankomst till lotsplatsen på en beställningsblankett eller per e-post, fax eller telefon.

Lotsen kontaktar vid behov fartyget via VHF när avståndet är mindre än 1 timme.

Fartyg som avgår från hamnar i Finland

Förhandsuppgifter
Fartygets agent eller fartyget lämnar en förhandsanmälan till lotsförmedlingen 12 timmar före fartygets avgång från hamnen. Uppgifterna kan lämnas på en beställningsblankett eller per e-post, fax eller telefon. Om den avgångstid som anmälts på förhand ändras med mer än en timme ska detta utan dröjsmål anmälas till lotsförmedlingen.

Lotsbeställning
Fartyget eller fartygets agent gör en bindande lotsbeställning hos lotsförmedlingen två (2) timmar före fartygets avgång från hamnen på en beställningsblankett eller per e-post, fax eller telefon. Lotsförmedlingen skickar en bekräftelse på att uppdraget tagits emot till det medium med vilket förhandsanmälan eller den bindande lotsbeställningen gjorts. Beställningar per telefon bekräftas inte efter telefonsamtalet.

Konsekvenser för kunden vid underlåtelse att lämna uppgifter

Välfungerande och flexibla lotsningstjänster bygger på tillräcklig förhandsinformation om kommande lotsningar i området och för stationerna. Utifrån förhandsuppgifterna allokerar Finnpilot personalresurser för olika lotsningar via lotsförmedlingen.

Om kunden underlåter att anmäla ovan nämnda uppgifter på det sätt som föreskrivs i servicevillkor eller inom den utsatta tiden kan Finnpilot inte nödvändigtvis tillhandahålla lotsningstjänster med den tidtabell som kunden begär. I detta fall har kunden inte rätt att avkräva Finnpilot ersättning för förseningar.

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter