Finnpilot Pilotage Ab

har i uppgift att främja sjöfartens säkerhet och förebygga miljöskador som orsakas av fartygstrafiken.

Vision och mission

Vi tillhandahåller under alla omständigheter lotsningstjänster som säkerställer en fungerande och säker sjöfart samt minskar riskerna för miljöolyckor avsevärt. Vår ambition är att vara den internationellt mest ansedda och effektiva lotsningsorganisationen.

Våra värderingar

Säkerhet

Säkerheten är utgångspunkten för vår verksamhet. Vi skapar säkerhet för människor, miljö och sjöfart.

Samarbete

Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans. Vi respekterar och värdesätter våra kunder, varandra och vårt arbete.


Förnyelse

Vi utvärderar omvärlden och förnyar vår verksamhet på ett kundinriktat och planmässigt sätt.


Centrala strategiska mål

Vi skapar pålitliga och kundorienterade tjänster som stöder sjöfarten. Vi följer regelbundet och planmässigt upp kundnöjdheten och utvecklar våra tjänster i samråd med kunderna.

Vi tillför sjösäkerhetsarbetet mervärde genom att ta fram information för företag, myndigheter och forskare om riskerna i sjöfarten.

Vi säkerställer en hög servicenivå genom en flexibel användning av personalresurser och en god personalpolitik.

Vi leder bolagets verksamhet i enlighet med våra värderingar. Vi främjar chefernas ledarförmåga på lång sikt.
Vi skapar gemenskap och en kultur av samarbete.

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter