Lotsningens effekter

Finnpilot Pilotage Ab har mätt lotsningens effekter sedan 2013.

Grunden för mätningen är en rapport om lotsningens effekter (Lappalainen, Kunnaala, Nygren, Tapaninen 2011) som publicerades av Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral vid Åbo universitet.

Lotsarna rapporterar om avvikelser och säkerhetsbrister som de upptäcker i samband med lotsningen. Avvikelserna kan gälla fartygens utrustning eller besättning, den övriga trafiken eller farledens skick.

Avvikelserapporterna och bedömningen av effekterna utvecklas kontinuerligt i samarbete med forskningscentralen och lotsarna. Den information som erhålls utnyttjas även av säkerhetsmyndigheterna och forskningsinstituten.

Kunderna bedömer lotsningens effekter i en kundenkät vartannat år. Under år 2015 införs ett mobilt verksamhetsstyrningssystem med vilket fartygens befälhavare kan ge sin bedömning av lotsningens effekter genast efter varje lotsning. Detta material kan sedan jämföras med lotsarnas egna bedömningar.

Lotsarna observerar själva sitt arbete och rapporterar om situationer som utan lots kunnat leda till avvikelser från det normala. Observationerna klassificeras i "unsafe acts", dvs. icke-säkra åtgärder, tillbud, lindriga olyckor och allvarliga olyckor.

I bedömningen iakttas försiktighetsprincipen, vilket innebär att en lots som i sin bedömning funderar på den observerade avvikelsens betydelse alltid ska välja den avvikelse som är mindre allvarlig.

 

Lotsningens totala effekter har räknats ut som en totalsumma av effekten på sjötrafikens smidighet och effekten på sjötrafikens säkerhet. Tack vare lotsning kunde 41 allvarliga olyckor förhindras år 2014. Kostnaderna för dessa hade sammanlagt kunnat uppgå till över 69 miljoner euro. Lotsningens effekt på sjötrafikens säkerhet och smidighet år 2014 motsvarade en besparing på cirka 77 miljoner euro för kunderna och samhället. En euros investering i lotsning gav samhället över två euro tillbaka.

Effekten på sjötrafikens smidighet har beräknats så att den summa som står för lotsningens smidighet omvandlats till euro i enlighet med Sjöfartsverkets beräkningssätt (Sjöfartsverkets publikationer 3/2009). År 2013 motsvarade ökningen i smidigheten 3,6 miljoner euro.

Effekten på sjötrafikens säkerhet har beräknats så att det materiella värdet av förhindrade allvarliga olyckor uppskattats till 1 miljon euro. Lotsarna bedömer också själva en situation som allvarlig om den hade lett till materiella kostnader på över 1 miljon euro.

Till de materiella kostnaderna har lagts genomsnittliga oljebekämpningskostnader (Sjöfartsverket, publikationer 3/2008) och kostnader för ett medelstort fartyg i hamn i Finland (Trafikverkets sjöfartsstatistik 2013) under en månads tid, utan bränslekostnader (Sjöfartsverket, publikationer 3/2009). Kostnaderna för 2008 och 2009 har inflationsjusterats till att motsvara nivån för 2014.

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter