VD och ledningsgrupp

Finnpilots verkställande direktör leder och utvecklar verksamheten, sörjer för den löpande administrationen och för att bokföringen är lagenlig och finanserna sköts på ett tillförlitligt sätt.

Verkställande direktören sörjer också för verkställandet av styrelsens beslut och iakttar styrelsens bestämmelser. Han ger styrelsen information om Finnpilots struktur, affärsverksamhet och marknadsföring samt åtgärder och händelser som har betydelse för verksamheten. Villkoren för verkställande direktörens befattningsförhållande har fastställts i det av styrelsen godkända skriftliga avtalet för verkställande direktören.

Verkställande direktören

Verkställande direktör för Finnpilot är diplomingenjör och sjökapten Kari Kosonen.

Ledningsgruppen

I Finnpilots ledningsgrupp ingår verkställande direktören som ordförande samt fyra enhetsdirektörer. Kommunikationschefen deltar i ledningsgruppens möten och arbete.

Lotsningsenheten ansvarar för lotsningstjänsterna och - områden samt för lotsförmedlingen.
Enhetens direktör är Sanna Sonninen.

Transportenheten ansvarar för transporttjänsterna för lotsning, fastigheterna och båtarna.
Enhetens direköt är Aki Marjasvaara.

Personalenheten ansvarar för personal- och lagärenden samt löneuträkning.
Enhetens direktör är Kati Virtanen.

Ekonomienheten ansvarar för planering av ekonomin, controlling, bokföring samt försäljning och inköp.
Enhetens direktör är Timo Siren.

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter