2019-03-13 14.20

Lotsningen i medvind 2018 – inom Finnpilot ett år med stark utveckling

Finnpilots kostnadseffektiva verksamhetsmodell samt en positiv utveckling i lotsningsmängderna möjliggjorde att lotsningspriserna kunde hållas på samma nivå som tidigare. Under årets gång genomfördes ett flertal säkerhets- och digitaliseringsprojekt. Kundernas och intressentgruppernas nöjdhet till lotsningstjänsterna bibehölls på en utmärkt nivå.

Lotsningens beräkningsmässiga marknadsandel av alla fartygsbesök till finska kusthamnar var 35,1 % (2017: 32,5 %). Under 2018 utfördes totalt 25 616 lotsningar och det totala antalet lotsade sjömil uppgick till 484 959. Antalet lotsningar steg med 5,6 % och mängden lotsade sjömil steg med 5,5 % i förhållande till det föregående året. Hela 99,9 % av alla lotsningar kunde utföras inom de väntetider som anges i servicenivåmålet.

Baserat på kund- och intressentgruppsundersökningarna har nöjdheten bibehållits på en hög nivå. På en skala från 1 till 7 var det totala vitsordet för Finnpilots verksamhet 5,9. Med hjälp av mPilot-applikationen samlades också direkt kundrespons av fartygens befälhavare till vilka lotsningstjänster erbjöds. På en skala från 1 till 7 fick lotsens service och Finnpilots verksamhet värdet 6,8. 

Som ett resultat av de ökade lotsningsmängderna och verksamhetens kostnadseffektivitet uppgår Finnpilot Pilotage Ab:s ekonomiska resultat till det bästa någonsin under aktiebolagstiden. Lotsningarnas priser förblev på samma nivå som under det föregående året. Räkenskapsperiodens omsättning uppgick till 40,3 miljoner euro (2017: 38,1 milj. euro). Hela årets rörelsevinst var 3,6 miljoner euro (2,6 milj. euro) och räkenskapsperiodens resultat var 3,0 miljoner euro (2,2 milj. euro).      

Finnpilots skattefotspår år 2018 uppgick till totalt 13,2 miljoner euro. I slutet av året hade bolaget 340 anställda (2017: 330) och personalens årsverken uppgick i genomsnitt till 324 (2017: 315). Personalens medelålder är 51 år.

Stark satsning på säkerhetsarbete och sjöfartens digitalisering  

Lotsningen ökar sjöfartens smidighet och säkerhet längs Finlands krävande kustfarleder. Användningen av lots förebygger avvikande situationer som i värsta fall kan leda till allvarliga sjötrafiksolyckor. Under 2018 bildades en Safety-grupp som från och med nu kommer att behandla alla avvikelse- och säkerhetsobservationer.    

Som en följd av lotsbåtsolyckan som skedde vid Emsalö i december 2017, har alla snabba lotsbåtar försetts med evakueringsvägar. Dessa kommer även att installeras under 2019 i alla isgående lotskuttrar. Även riskbedömningar, arbetsanvisningar samt personalens säkerhetsskolningar utvecklades. I slutet av 2018 beställdes den första självrätande lotsbåten. Finnpilot delar med sig av all den information som man erhållit från olyckan till andra aktörer inom branschen. Detta görs i syfte att främja sjösäkerheten.

Finnpilot har en stark roll i framtidens sjöfart och vid utvecklandet av farledsnavigering som en del av ett större ekosystem. Från vår verksamhet samlar man in allt mer data och denna utnyttjas till att tjäna lotsningarna och den övriga verksamhetens utvecklingsbehov. Under 2018 fortsatte man, i enlighet med strategin, starkt med utvecklandet av eLotsningens servicekoncept. Som en del av eLotsningens utveckling siktar Finnpilot på att man skall kunna genomföra ett distanslotsningsförsök under 2020.

Tilläggsinformation: verkställande direktör Kari Kosonen, tfn +358 40 741 4625, kari.kosonen@finnpilot.fi

Finnpilot Pilotage Ab:s årsrapport för 2018 finns på webben: http://finnpilotvuosiraportti.fi

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter